fbpx
+32 (0)460 24 34 04 / +33 (0)7 56 86 84 04 hello@bulkbar.eu

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1. Bereik van toepassing

1.1 Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders is overeengekomen, onder meer op grond van een afzonderlijk contract of specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk in een Offerte of Orderbevestiging (zoals hieronder gedefinieerd) zijn vermeld, is de rechtsverhouding tussen Foodthy SRL – BulkBar (de “Verkoper”) en de koper (“de Koper”) zullen worden geregeld door deze algemene verkoopvoorwaarden (de ” Algemene Voorwaarden”) en het contract voor de dienst aangeboden door BulkBar ondertekend tussen de partijen.

De onderneming Foodthy SRL heeft haar hoofdkantoor in Rue Général Wangermée, 10A in 1040 Ettebeek. Het bedrijf is geregistreerd onder het ondernemingsnummer: 0751.795.233. De BTW-nummer is BE0751.795.233.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden bevatten alle tussen de partijen overeengekomen bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het onderwerp. Zij hebben voorrang op en vervangen alle andere overeenkomsten, regelingen of afspraken tussen de partijen, of onderhandeld mondeling of schriftelijk, met uitzondering van het contract betreffende de door BulkBar aangeboden dienst dat tussen de partijen is ondertekend.  Behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zal geen enkele mondelinge of schriftelijke onderhandeling tussen de partijen geacht worden, expliciet of impliciet, een vertegenwoordiging, overeenkomst of verbintenis te vormen, behalve met betrekking tot het contract voor de door BulkBar aangeboden dienst. Alle andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen, met inbegrip van alle voorwaarden die de Koper van toepassing zou kunnen achten op grond van een aankooporder of orderbevestiging, of enig ander soortgelijk document.

1.3 Door een bestelling bij de Verkoper te plaatsen of door de factuur van de Verkoper te betalen, stemt de Koper in met deze Algemene Voorwaarden. Elke afwijking en/of stilzwijgende wijziging van de Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

2. Indicatieve aanbiedingen en bestellingen

2.1 Elk door de Verkoper aan de Koper gegeven indicatief aanbod blijft geldig gedurende dertig (30) dagen vanaf de formulering ervan.

2.2 Door de Verkoper ontvangen bestellingen worden bindend na schriftelijke aanvaarding van een bestelling door een bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper (de “Bestelbevestiging”).

3. Product

3.1 Onder een product (“Product”) wordt verstaan elk artikel dat door de Verkoper aan de Koper verkocht of verhuurd wordt, met dien verstande dat levensmiddelen door de Koper verkocht worden en BulkBar meubilair door de Verkoper aan de Koper verhuurd wordt.

3.2 Onder een product (“Product”) betekent elk artikel dat door de Verkoper aan de Koper wordt verkocht of verhuurd, met dien verstande dat de levensmiddelen door de Koper worden verkocht en dat het BulkBar meubilair en/of de BulkBottles (inclusief hun transportkrat(ten)) door de Verkoper aan de Koper worden verhuurd. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, brengt de verkoper de koper daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte en biedt hem de mogelijkheid te kiezen tussen wachten of kosteloos annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare artikelen.

4. Prijs- en betalingsvoorwaarden

4.1 de prijs van de Producten staat vermeld in de orderbevestiging en kan worden aangepast overeenkomstig artikel 4.3.

4.2 De prijs is exclusief BTW, belastingen, heffingen, invoer- of uitvoerrechten en andere soortgelijke kosten voor verzekering, vervoer of verpakking, of andere gerelateerde kosten.

4.3 Indien de kosten van één of meer van de factoren die de prijs van de Producten bepalen (met inbegrip van, zonder beperking, belastingen, heffingen, transportkosten of grondstoffen kosten) vóór de levering stijgen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de in de Orderbevestiging vermelde prijs te verhogen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Verkoper de stijging van de factoren die de prijs van de Producten bepalen redelijkerwijs had kunnen voorzien, of indien hij zelf verantwoordelijk is voor deze stijging.

4.4 Wat het BulkBar betreft, zal de Koper de prijs betalen binnen tien (10) dagen na de datum van de factuur van de Verkoper.

Met betrekking tot de levering van BulkBottles (indien van toepassing) betaalt de Koper de prijs voor het abonnement voor de eerste maand, voorafgaand aan de eerste levering van BulkBottles. De prijs voor de maanden daaropvolgend moet door de koper binnen tien (10) werkdagen na de factuurdatum betaald worden.

De betaling geschiedt via bankoverschrijving, in overeenstemming met de instructies gedetailleerd op de factuur. Het staat de Verkoper vrij te opteren voor elektronische facturering.

4.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de bovenvermelde vervaldag is de Koper over het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de bijzondere rentevoet zoals voorgeschreven in artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De rente loopt elke dag vanaf de vervaldag op tot de datum van daadwerkelijke betaling van het verzuimde bedrag, ongeacht of dit vóór of na een rechterlijke beslissing geschiedt. De Koper dient rente te betalen samen met het bedrag waarmee hij in gebreke is.

4.6 De Koper is niet gerechtigd de betaling van de koopprijs en/of huurprijs op te schorten en/of uit te stellen. Uitstel van betaling is alleen toegestaan indien de tegenvorderingen van de Koper zijn aanvaard, onbetwist zijn of tot uitdrukking zijn gebracht in een juridisch bindende uitspraak. 

4.7 Indien de Verkoper van mening is dat de kredietwaardigheid van de Koper vóór de levering van de Producten verslechterd is, kan de Verkoper vóór de levering gehele of gedeeltelijke betaling van de prijs eisen, of een betalingsgarantie door de Koper verlangen, in een hem te aanvaarden vorm.

5. Levering en leveringstermijnen

5.1 Leveringsdata en -tijden zijn altijd indicatief, tenzij een vaste termijn uitdrukkelijk is bevestigd of overeengekomen.

5.2. Indien de verkoper ten gevolge van onvoorziene omstandigheden verhinderd is zijn verbintenissen na te komen, heeft hij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze omstandigheden voortduren of de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de koper en zonder betaling van een schadevergoeding.

 

6. Overdracht van risico en eigendom

6.1 Het risico van verlies of bederf van de Levensmiddelen gaat over van de Verkoper op de Koper op het moment van de levering als bedoeld in artikel 5.1.

6.2  De voedingsproducten blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper tot de volledige en definitieve betaling van de prijs, met inbegrip van alle eventuele transportkosten, belastingen en verwijlinteresten.

6.3. Met dien verstande dat het meubilair geïnstalleerd door BulkBar binnen het bedrijf aan de Koper wordt verhuurd voor de opslag van de door BulkBar verdeelde levensmiddelen, en dat dit meubilair de exclusieve eigendom van de Koper (BulkBar) blijft. Elke schade aan het meubilair, waarvan de schuld aan de Koper toe te schrijven is, valt ten laste van deze laatste. In geval van schade aan het meubilair is de Koper een bedrag van 400,00€ verschuldigd. De Verkoper zal, indien hij dit wenst, de meubelen zo spoedig mogelijk in de beschadigde toestand herstellen.

Betreffende de terbeschikkingstelling van de BulkBottles (indien van toepassing) is overeengekomen dat de door BulkBar ter beschikking gestelde BulkBottles (inclusief hun transportkrat(ten)) aan de Koper worden verhuurd voor de opslag van de door BulkBar gedistribueerde levensmiddelen, en dat deze het exclusieve eigendom van BulkBar blijven. De Koper is verantwoordelijk voor alle schade, die aan de Koper te wijten is, aan de aan de Koper ter beschikking gestelde apparatuur. In geval van beschadiging van de flessen is de koper een bedrag van 2,50€ per beschadigde fles verschuldigd.  In geval van schade aan de transportkist(en) is de koper een bedrag van € 10,00 per beschadigde kist verschuldigd. De verkoper zal, indien hij dit wenst, het materiaal zo spoedig mogelijk in de beschadigde staat herstellen.

6.4 De Koper erkent dat de Verkoper de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, met inbegrip van het fabricageproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de Producten. De Koper onthoudt zich er in alle geval van de bovengenoemd intellectuele eigendomsrechten te betwisten.

6.5 Alle elementen van het merk BulkBar en van de site van de verkoper (informatie, logo’s, tekeningen, slogans, enz.) zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Niemand heeft toestemming om de elementen van de site te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden, of te gebruiken voor welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, ongeacht of het om software, beeld of geluid gaat. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. BulkBar is een origineel merk waarvan de rechten exclusief in handen zijn van de onderneming met het nummer 0751795233.

 

7. Inspectie en klachten

7.1 De Koper dient de Producten te inspecteren op het moment van de levering.

7.2 De Koper dient de Verkoper binnen vierentwintig (24) uur na de levering schriftelijk in kennis stellen van elke klacht wegens niet-conforme levering, transportschade of onvoldoende hoeveelheden. Bij gebreke daarvan worden de Producten geacht onherroepelijk aanvaard te zijn en wordt de Koper geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten om tegen de Verkoper een vordering in te stellen.

7.3 De Koper dient de Verkoper binnen vijf (5) werkdagen na de levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele klachten met betrekking tot zichtbare gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt hij geacht af te zien van zijn recht om over zichtbare gebreken te reclameren.

7.4 Na het indienen van een vordering overeenkomstig de artikelen 7.2 en 7.3, moet de Koper de Verkoper een redelijke termijn geven om de vermeend gebrekkige Producten te onderzoeken. De Verkoper heeft het recht om een onderzoek in te stellen naar (de omstandigheden van) de klacht en in de kantoren van de Koper op elk ogenblik tijdens de normale kantooruren.

 7.5 Indien de geleverde Producten inderdaad gebreken vertonen en de Verkoper daarvan in kennis is gesteld overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 7, zal de Verkoper naar eigen goeddunken kunnen beslissen of hij (a) de Producten zal vervangen, (b) de Koper zal terugbetalen of (c) de Koper een prijsvermindering zal aanbieden.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 De Verkoper garandeert dat de geleverde Producten in overeenstemming zijn met de specificaties die in de Bestelbevestiging vermeld staan. De Verkoper zal geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of verplichting hebben met betrekking tot de Producten. 

8.2 De Verkoper kan de specificatie van de Producten van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan veiligheids- of wettelijke vereisten, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen de kwaliteit van de Producten niet wezenlijk beïnvloeden.

8.3 De verkoper kan alleen verantwoordelijk worden gehouden, (a) voor zover vrijstelling verboden is door de toepasselijke wetgeving; en/of (b) in het geval van bewezen grove nalatigheid. Niettegenstaande het voorgaande zal de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper in elk geval beperkt zijn, behalve in gevallen van bewezen grove nalatigheid, tot het bedrag van de door de Verkoper afgesloten verzekering voor operationele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid na levering, die beperkt is tot :

– 1.500.000,00 € per aanvaard, bewezen geval en per jaar, met een sublimiet van 250.000,00 € voor immateriële schade.

8.4 De Verkoper zal de Koper verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle schade, verliezen en aansprakelijkheidsvorderingen voor verlies van en/of schade aan eigendommen als gevolg van, maar niet beperkt tot, opzettelijk en bewezen wangedrag van de Verkoper. Bovendien kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – maar zonder daartoe beperkt te zijn – schade aan personen of schade aan goederen die niet het voorwerp van de overeenkomst zijn.

8.5 De verkoper is in het online verkoopproces slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, binnendringen, virus, uitval van de dienst, of andere onvrijwillige problemen. De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van de partners worden louter ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk  worden gesteld voor informatie op deze sites.

9. Overmacht

9.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: verbod door overheids- of soortgelijke instanties, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, wanbetaling, brand, overstroming, explosie, tekort aan grondstoffen of arbeidskrachten, wijzigingen in de economische omstandigheden, vandalisme, extreme weersomstandigheden, moeilijkheden bij het verkrijgen of hogere kosten voor het verkrijgen van personeel of uitrusting, transportmoeilijkheden, of andere factoren die van invloed zijn op de levering van goederen of grondstoffen via de normale bevoorradingsbron van de Verkoper of de vervaardiging van goederen met de gebruikelijke middelen of de levering van goederen via de gebruikelijke route of middelen, en alle omstandigheden waarover de Verkoper geen controle heeft en die de normale gang van zaken verstoren. 

9.2 De Verkoper die zich op een geval van overmacht beroept, moet de Koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen om deze tijdelijke situatie te verhelpen.

De verhinderde Partij moet de andere Partij daarvan onverwijld per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis stellen. In de brief moet de aard van de gebeurtenis worden vermeld en, indien mogelijk, een schatting van de duur ervan.

9.3 Indien de overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, staat het elke Partij vrij om het contract te beëindigen, zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

10. Vertrouwelijkheid

10.1  De Koper zal het vertrouwelijke karakter van alle door de Verkoper mondeling of schriftelijk meegedeelde informatie respecteren en deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper niet aan derden doorgeven. Deze verplichting blijft van kracht tot vijf (5) jaar na het einde van de relatie tussen de partijen. De Koper is niet aansprakelijk indien de Koper vertrouwelijke informatie openbaar maakt op grond van een wettelijke verplichting of een bevel van een regelgevende instantie.

10.2 De Koper ziet erop toe dat zijn bestuurders, werknemers, agenten en andere tussenpersonen dezelfde geheimhoudingsplicht in acht nemen.

11. Beëindiging

11.1 De Verkoper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en de BulkBar meubelen en/of de BulkBottles (inclusief hun transportkrat(ten)) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling terug te vorderen in de volgende gevallen : (1) indien de Koper failliet verklaard wordt of betrokken is in een gerechtelijke reorganisatie of andere insolventieprocedure, of indien een verzoek daartoe is ingediend; (2) indien aan de Koper een curator, bewindvoerder, vereffenaar of beheerder wordt toegewezen voor een deel van zijn bedrijf, bezittingen, activa of fondsen; (3) indien het bedrijf van de Koper wordt ontbonden of een liquidatiebevel wordt uitgevaardigd; (4) indien de Koper zijn activiteiten staakt of dreigt zijn activiteiten te staken; (5) indien de Koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt en, voor zover dit verzuim kan worden hersteld, de situatie niet herstelt binnen tien (10) dagen nadat de Verkoper hem in gebreke heeft gesteld.

12. Opdracht

12.1 De Verkoper heeft het recht om het contract geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de Koper.

12.2 De Koper is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

13. Diverse

13.1 De vertraging of het niet uitvoeren van een (deel van een) overeenkomst betekent niet dat hij afziet van zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.  

13.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt onder enig toepasselijk recht, heeft dit geen enkele invloed op de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en het Contract of de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen onder het recht van enig ander rechtsgebied. De Verkoper en de Koper zullen redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door een wettelijke bepaling, die geldig en afdwingbaar is, met een vergelijkbaar economisch effect en die, voor zover de wet dit toelaat, dezelfde strekking weergeeft.

13.3 De levering van de Producten of de annulering van een bevestigde Bestelling, om welke reden dan ook, ontslaat de Koper niet van enige van zijn verplichtingen of verbintenissen uit hoofde van  deze Overeenkomst, die zullen worden uitgevoerd of naar hun aard uitvoerbaar zullen blijven na de levering of annulering van de bestelling.

13.4 De partijen verbinden zich ertoe de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven met betrekking tot de informatie die in het kader van deze Algemene Voorwaarden tussen hen wordt uitgewisseld. “Gegevensbeschermingswetgeving”: de gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en de nationale uitvoeringsmaatregelen daarvan, zoals deze kunnen worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (de “GDPR”), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers opgeslagen en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper samenwerkt, wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De koper geeft de verkoper eveneens toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken, teneinde zijn site, de goederen en de dienst die hij aanbiedt te verbeteren. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om de verspreiding, via om het even welk communicatiemiddel, van informatie betreffende de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken. Ten slotte bewaart de Verkoper de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Bovendien verbindt de Verkoper zich ertoe de gegevens waarover hij beschikt niet aan andere ondernemingen of bedrijven bekend te maken. De door de Verkoper opgeslagen gegevens kunnen te allen tijde op verzoek worden opgevraagd en gecorrigeerd.

13.5 Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verjaart elke vordering van de Koper met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of een aanbod, bestelling of contract waarop deze Algemene  Voorwaarden van toepassing zijn, door verloop van één (1) jaar vanaf de datum van levering van de Goederen.

13.6 De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computer back-ups, enz.).

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1 Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de toepassing of de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden of van elke aanbieding, bestelling of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, met inbegrip van alle aangelegenheden van contractuele of buitencontractuele aard, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake de verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14. 2 Alle vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering, toepassing of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden of van enige aanbieding, bestelling of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, met inbegrip van alle zaken van contractuele of extracontractuele aard; zijn onderworpen aan de niet-bindende bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar de Verkoper zijn statutaire zetel heeft, mits de Verkoper naar eigen goeddunken elk geschil kan voorleggen voor de bevoegde rechter van de plaats waar de koper gevestigd is en dat de koper en de verkoper zich voor de behandeling van de zaak aan de bevoegdheid van die rechtbank zullen onderwerpen.